Spilreklamenævnet er et nævn, som er nedsat på initiativ af en række aktører i spillebranchen, og som med udgangspunkt i det af spillebranchen udarbejdede adfærdskodeks retningslinjer om markedsføring af spil tager stilling til klager over konkrete spil-reklamer.

Alle, både privatpersoner, virksomheder, organisationer mv., kan indgive en klage til nævnet.

Spilreklamenævnet kan også vælge at tage sager vedrørende markedsføring af spil op af egen kraft og på den baggrund evt. udtale kritik.

Konstaterer Spilreklamenævnet, at Adfærdskodekset for spilbranchen er overtrådt udtales en kritik i form af en kendelse. Kendelser offentliggøres på Spilreklamenævnets hjemmeside.

Spilreklamenævnet forventer, at nævnets kendelser følges op straks af den indklagede. I grove tilfælde og i tilfælde, hvor der ikke foretages umiddelbar handling, kan nævnet udsende en pressemeddelelse om kendelsen og oversende kendelsen til relevante myndigheder f.eks. Forbrugerombudsmanden, der har mulighed for at tage retlige skridt.

Hvis klagen vedrører overtrædelse af regler i markedsføringsloven eller i spillelovgivningen oversender Nævnet klagen til behandling hos enten Forbrugerombudsmanden eller hos Spillemyndigheden.

Spilreklamenævnet er oprettet i forlængelse af ’Adfærdskodeks for social ansvarlig markedsføring af spil’, der er udarbejdet af spillebranchen. Nævnet har til formål at opretholde de etiske regler, som branchen er blevet enige om i adfærdskodekset.

Spilreklamenævnet er oprettet efter inspiration af og samme model som det veletablerede Alkoholreklamenævn. Spilreklamenævnet er etableret og finansieret af spillebranchen.

Spilbranchen består af Elite Gaming A/S, Dansk Automat Brancheforening, Dansk Kasinoforening, Danske Lotteri Spil A/S, Danske Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, Landbrugslotteriet, Royal Casino, Varelotteriet og Danish Online Gambling Association, som inkluderer CEGO A/S og Danske Licens Spil A/S.


Frederiksberg den 12. maj 2021

Forretningsorden for Spilreklamenævnet

(kan downloads i pdf-format i den sorte boks)

Nævnets sammensætning mv.

§ 1. Spilreklamenævnet ledes af en uafhængig formand. Formanden skal enten være dommer eller advokat og skal være neutral og uafhængig af den samlede spilleindustri. Såfremt formanden er dommer, udpeges denne efter indstilling fra Dommerforeningen. Såfremt formanden er advokat, udpeges denne af Nævnets medlemmer sammen med sekretariatet. Spilreklamenævnets formand udpeges for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse.

Stk. 2. Spilreklamenævnet består – ud over formanden - af minimum 4 udpegede medlemmer.

Som medlemmer af Nævnet udpeges 2 medlemmer fra spilleindustrien. Ét medlem fra væddemåls- og onlinekasino-operatørerne og ét medlem fra lotterierne.

Dansk Kasinoforening og Dansk Automat Brancheforening udpeger derudover hver et ad hoc-medlem til Spilreklamenævnet. Såfremt den klage, som Nævnet skal behandle, vedrører et landbaseret kasino, træder lotteriernes repræsentant ud og erstattes af det af Dansk Kasinoforening udpegede ad hoc-medlem, som indtræder i Nævnet som fuldgyldigt medlem for så vidt angår behandlingen af den pågældende klage. Såfremt den klage, som Nævnet skal behandle, vedrører landbaserede spilleautomater, træder lotteriernes repræsentant ud og erstattes af det af Dansk Automat Brancheforening udpegede ad hoc-medlem, som indtræder i Nævnet som fuldgyldigt medlem for så vidt angår behandlingen af den pågældende klage.

De af Dansk Kasinoforening og Dansk Automat Brancheforening udpegede ad hoc-medlemmer kan i øvrigt deltage i Nævnets møde som observatører uden stemmeret.

Derudover udpeges 2 medlemmer, som skal repræsentere spilbrugernes interesser. Disse medlemmer kan repræsentere Forbrugerorganisationer, forskningsinstitutioner eller andre institutioner, som må anses for at repræsentere spilbrugernes interesser. Der kan også udpeges personer, som skønnes at have en særlig viden på området, uden at disse personer repræsenterer eller er knyttet til en specifik organisation, dette kan f.eks. være en forsker eller en anden person, som vurderes at have særlig viden eller kompetencer på området.

Stk. 3. Der kan udpeges suppleanter for de udpegede medlemmer. Beslutning herom træffes af den organisation, som har udpeget medlemmet.

Stk. 4. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan deltage som observatør ved Spilreklamenævnets møder.

Stk. 5. Medlemmer af Nævnet udpeges for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse.

Stk. 6. Nye medlemmer kan efter ansøgning optages i Spilreklamenævnet, hvis alle medlemmer er enige herom.  Antallet af medlemmer skal altid være et lige tal.

 

§2. Spilreklamenævnet træffer, jf. § 12, beslutning i sager om Spilmarkedsføring, i henhold til det af spilleindustrien vedtagne spilkodeks. Spilleindustriens Adfærdskodeks er udtryk for, hvad der af spilleindustriens aktører anses for at være god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3.

 

§3. Spilreklamenævnets formand tilrettelægger Spilreklamenævnets arbejde og fastlægger efter drøftelse med Nævnets medlemmer mødedatoerne. Det tilstræbes, at der fastlægges mødedatoer i Nævnet for minimum et halvt år af gangen. Formanden leder møderne. Spilreklamenævnet afholder 5-8 møder årligt, og i øvrigt når sagernes ekspedition nødvendiggør dette.

 

§4. Spilreklamenævnet bistås af et sekretariat. HORESTA varetager sekretariatsfunktionen for Spilreklamenævnet.

Klager og sagsbehandling

§5. Der er fri klageadgang til Spilreklamenævnet, og klager kan indgives af privatpersoner, virksomheder, organisationer m.v. Klager indgives skriftlig til sekretariatet. Endvidere har Spilreklamenævnet mulighed for at tage sager op af egen drift, såfremt et eller flere medlemmer anmoder herom.

 

§6. Formanden kan afvise klager, som ikke hører under Spilreklamenævnets kompetence, som er åbenbart grundløse, eller som er indgivet anonymt. Beslutning herom træffes efter indstilling fra sekretariatet.

Stk. 2. Hvis en klage vurderes at indebære en mulig overtrædelse af spillelovgivningens regler om markedsføring eller af markedsføringslovens regler, oversendes klagen til behandling hos Spillemyndigheden eller Forbrugerombudsmanden. Beslutning herom træffes af formanden efter indstilling fra sekretariatet.

 

§7. Sagsbehandlingen foregår på skriftligt grundlag. Sekretariatet videresender en indgiven klage til den indklagede erhvervsdrivende til udtalelse.

Stk. 2 Klagen skal vedrøre en aktuel markedsføring eller en markedsføring, der har fundet sted inden for det seneste halve år.

Stk. 3. Sekretariatet fastsætter en frist på minimum 2 uger for den indklagede erhvervsdrivende til at afgive udtalelse og eventuelt andre oplysninger, som sekretariatet finder påkrævede i behandlingen af den konkrete sag. Fristen regnes fra datoen for sekretariatets anmodning til den indklagede om en udtalelse. Hvis sekretariatet ikke har modtaget en udtalelse fra den indklagede inden fristens udløb, kontaktes den indklagede på ny og gives yderligere minimum 1 uges frist til at afgive bemærkninger. Hvis ikke indklagede afgiver bemærkninger indenfor den anførte frist, tager Spilreklamenævnet stilling til sagen på det foreliggende grundlag.

Nævnet kan anmode den indklagede virksomhed om at fremkomme med en kopi af den markedsføring, som der er klaget over, herunder i form af lydoptagelser (hvis radioreklame), billeder, tekst eller video. Hvis ikke den indklagede fremkommer med dette materiale, træffes der beslutning på baggrund af de af klager fremkomne oplysninger.

Stk. 4. Sekretariatet drager i øvrigt omsorg for sagens oplysning og indhenter af egen drift det fornødne grundlag for Nævnets behandling. Sekretariatet vejleder i fornødent omfang klager og indklagede.

 

§8 Spilreklamenævnet tilstræber, at sagsbehandlingstiden for en klage ikke overstiger 3 måneder fra klagen modtages, til Nævnets beslutning sendes ud til klager og indklagede.

 

§9. Materiale til møder sendes minimum 7 dage før mødets afholdelse, medmindre særlige omstændigheder betyder, at denne frist ikke kan overholdes.

 

§10. Spilreklamenævnet er beslutningsdygtigt, når formanden, én repræsentant fra spilleindustrien og én repræsentant, som repræsenterer spilbrugerne, er til stede.

 

§11. Spilreklamenævnet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, hvor alle medlemmer samt formanden har én stemme.

Stk. 2. Hvis medlemmerne ikke er enige, skal dissensen gengives i Nævnets udtalelse. Navnene på dissentierende medlemmer anføres.

Stk. 3. Såfremt et medlem er inhabil i en sag, overføres dette medlems stemme til dennes suppleant eller til det andet medlem, som repræsenter hhv. spilleindustrien eller spilbrugerne.

Stk. 4. Et medlem er inhabil, hvis et flertal i Spilreklamenævnet, herunder formanden, anser et medlem for at være inhabil, eller hvis et medlem selv erklærer sig inhabil. Inhabilitet vil bl.a. foreligge, hvis et medlem er ansat i den indklagede virksomhed, eller hvis et medlem har personlige, familiære eller økonomiske interesser i en indklaget virksomhed, eller hvis et medlem er i familie med eller i øvrigt har nære personlige relationer til en klager.

 

§12. Spilreklamenævnet kan efter behandlingen af en klage reagere på følgende vis:

  1. Kritik
    Vurderer Spilreklamenævnet, at det indklagede markedsføringstiltag er i strid med spilleindustriens adfærdskodeks, udtaler Spilreklamenævnet kritik heraf. Spilreklamenævnet forventer, at en sådan beslutning om kritik bliver fulgt op af umiddelbar handling, enten gennem direkte stop for markedsføringen eller gennem ændring af markedsføringstiltaget. Kritikken kan blive offentliggjort gennem en pressemeddelelse.

 

  1. Efterretning
    Vurderer Spilreklamenævnet, at et markedsføringstiltag er i strid med spilleindustriens adfærdskodeks og redegør indklagede allerede i deres bemærkninger til sagen for, at de har stoppet eller ændret markedsføringstiltaget i en sådan grad, at Spilreklamenævnet vurderer, at markedsføringen ikke længere er i strid med spilleindustriens adfærdskodeks , udtaler Spilreklamenævnet kritik, men tager i øvrigt sagen til efterretning.

 

  1. Ingen kritik
    Vurderer Spilreklamenævnet, at det indklagede markedsføringstiltag ikke er i strid med spilleindustriens adfærdskodeks, kommer Spilreklamenævnet med en begrundet udtalelse herom, således at Spilreklamenævnets overvejelser fremgår.

 

§13. Forud for nævnsmøderne modtager medlemmerne kopi af klagen, kopi af den indklagedes bemærkninger til klagen samt øvrig relevant dokumentation i tilknytning til klagen.

Sekretariatet kan, hvis det skønnes relevant, sammen med klagen sende et udkast til Nævnets udtalelse ud sammen med klagen.

På Nævnsmødet drøfter Nævnets medlemmer de modtagne klager. På baggrund af drøftelserne på mødet udarbejder sekretariatet skriftlige udkast til Spilreklamenævnets beslutninger vedrørende klagerne. Disse udkast udsendes til medlemmerne af Nævnet og formanden senest én uge efter mødet. Nævnsmedlemmerne får én uge til at komme med bemærkninger til de modtagne udkast til Nævnets beslutninger. Sekretariatet har herefter én uge til at indarbejde eventuelle bemærkninger.

Såfremt der skønnes at være behov herfor, kan sekretariatet efter at have modtaget bemærkninger fra Nævnets medlemmer udsende et revideret beslutningsudkast til Nævnets bemærkninger.

Udkast til Nævnets beslutninger godkendes endeligt af formanden og udsendes herefter til klageren og den indklagede virksomhed. Beslutningen offentliggøres også på Nævnets hjemmeside.

Formanden kan, hvis der blandt nævnsmedlemmerne er uenighed om formuleringen af Nævnets beslutning, beslutte, at formuleringen af beslutningen drøftes på næste nævnsmøde.

 

§14. Spilreklamenævnet afgiver årligt en beretning om sin virksomhed. Beretningen udarbejdes af sekretariatet og godkendes af Nævnets medlemmer. Beretningen sendes til Spillemyndigheden og Forbrugerombudsmanden og offentliggøres på Spilreklamenævnets hjemmeside.

Orientering og oversendelse af Nævnets udtalelser

§ 15. Spilreklamenævnet orienterer Spillemyndigheden – og i relevant omfang også Forbrugerombudsmanden – om de beslutninger, som Nævnet træffer.

Udgifter til Nævnets virksomhed

§ 16. Udgifter til Spilreklamenævnets virksomhed afholdes af HORESTA, jf. aftale herom med spilleindustriens parter.

Ændring af forretningsorden

§ 17. Ændringer til forretningsorden skal vedtages med et flertal af Nævnets stemmer, herunder formandens stemme.

Stk. 2. Forretningsordenen revideres første gang 1 år efter, at den er vedtaget. Herefter kan Spilreklamenævnets medlemmer revidere forretningsordenen, når der skønnes at være behov herfor.

Vedtagelse af forretningsorden

§ 18. Forretningsordenen underskrives af alle medlemmer af Spilreklamenævnet.

 

Formand, Jacob Scherfig

Væddemål- og onlinekasino, Morten Rønde

Lotterierne, Kate Jacquerot

Forskningsklinikken for Ludomani, Thomas Marcussen

Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU, Lars Pynt Andersen

Dansk Kasinoforening, Erik Jensen

Dansk Automat Brancheforening, Gunnar Sørensen

Downloads

Årsberetninger

Download årsberetninnger for Spilreklamenævnet som pdf herunder: