Mr. Green - Klage over markedsføring af spil under dække af gode råd om spilafhængighed

Spilreklamenævnet modtog den 27. juli 2023 en klage over spiludbyderen ”Mr. Green” v. Mr. Green Limited, Level 7, Tagliaferro Business Centre, High Street 14, SLM1549 Sliema, Malta.

I klagen er det anført, at Mr. Green opfordrer til uansvarlig spiladfærd.

Konklusion

Spilreklamenævnet finder ikke anledning til at udtale kritik.

Baggrund

I klagen af den 27. juli 2023, der er indgivet af en navngiven klager, klages der over, at Mr. Green med en ”levende” busreklame opfordrer til uansvarlig spiladfærd.

Klager har oplyst, at klagen vedrører en reklame for Mr. Green, som er blevet bragt på infoskærme i hovedstadens busser. Klager har ikke anført, hvornår reklamen blev bragt, men det lægges til grund, at dette skete forud/umiddelbart forud for den 27. juli 2023, hvor klagen blev indgivet.

Klager har ikke vedlagt fotodokumentation for reklamen, men har i klagen anført, at der klages over følgende:

”…

Reklame for Mr. Green på infoskærme i hovedstadens busser Regler overtrådt: Opfordring til uansvarlig spiladfærd, og påstand om at spil løser et socialt problem I reklamen som i længere tid har været vist på infoskærme i Hovedstadens busser fremsættes følgende påstand (omformuleret for tydelighed): Hvis du føler at du er ved at blive spilafhængig er løsningen: 1. Noget fornuftigt. 2. Noget andet fornuftigt. 3. Brug Green Gaming. At markedsføre online gambling en løsning på ludomani er klart uansvarligt. Reklamen er ikke en webside og kan derfor ikke linke til en konkret webside, men det lader til at Mr. Green bruger navnet GreenGaming.com som en ekstra hjemmeside til styring af deres eget udelukkelsesregister, men dette synes mere at være lavet for at kunne omgå reklameregler end for at hjælpe spilafhængige med at stoppe. Når der på et lysskilt i en bus står "brug Green Gaming" er det lige så sandsynligt at folk går ind på Mr. Green's gamblingside som at de aktivt fremsøger den halvhjertede udelukkelsesside.

…”

Med reklamens henvisning til ”Green Gaming” er der efter Spilreklamenævnets opfattelse tale om en henvisning til Mr. Greens koncept ”Green Gaming”. Mr. Green beskriver på egen hjemmeside konceptet ”Green Gaming” med følgende ord:

”…

Green Gaming

En ansvarlig måde at spille på

Hos Mr. Green tilbyder vi vores kunder den bedste underholdning og spiloplevelse. En del af vores ansvar i dette er at sikre vores kunder spiller ansvarligt og med måde.

Dette er hvad Green Gaming drejer sig om, et værktøj til at hjælpe vores kunder med at forstå hvad ansvarligt spil handler om og redskaber der hjælper spillere med at kontrollere deres spil.

…”

Spilreklamenævnets sekretariat har fundet en busreklame for konceptet ”Green Gaming”, som kan ses her: https://www.reddit.com/r/Denmark/comments/11jzv6r/sindssyg_spilreklame_i_bussen/?rdt=63128

Denne reklame har været sendt til klager for at høre, om denne reklame var/er identisk med den reklame, som klagen vedrører. Klager har oplyst, at den fremfundne reklame meget ligner den reklame, som der er klaget over, men at det ikke er den samme, dog er det sidste skærmbillede, hvor det foreslås at prøve ”Green Gaming”, det samme.

Klagen har været sendt til udtalelse hos indklagede.

Indklagede har anført, at reklamen vedrører ”Green Gaming”, som er et koncept, som opfodrer til at sætte grænser og spille med måde. ”Green Gaming” er indklagedes værktøj til selv-test for evt. spilmisbrug og indklagedes kontrolcenter, hvor man kan sætte grænser for sit spil, hvilket indklagede opfordrer sine kunder til at gøre.

Indklagede har endvidere anført, at indklagede har svært ved at forstå, hvad det er for regler/retningslinjer, som indklagede konkret har overtrådt ud over nogle teorier, som indklagede ikke mener, at indklagede kan stå på mål for.

Indklagede er uforstående over, hvilken del af reklamen det er klagen vedrører. Om det er billede- eller lydsiden, eller om det er det forhold, at der er tale om reklame i et offentlig rum (en bus), hvilket indklagede har anført er fuldt tilladt.

Der er efter indklagedes opfattelse tale om en 100 pct. opfordring fra Mr. Green til at spille med måde, som en del af Mr. Greens initiativ, hvor 10-15 pct. af medieallokeringen går til annoncering for ansvarligt spil og Green Gaming.

Indklagede finder overordnet, at der ikke er noget modsætningsforhold mellem ansvarligt spil og (reklamer for) gambling, de to skal gå hånd i hånd med sunde spilvaner. Indklagede er af den opfattelse, at hele branchen er enig heri.

I forhold til den specifikke reklame er indklagede som anført usikker på, hvad klager konkret mener, men at indklagede skulle dække sig under at ville hjælpe ludomani med en spilreklame, er efter indklagedes opfattelse en voldsom subjektiv holdning, som indklagede har svært ved at genkende. Indklagede skriver efter indklagedes opfattelse ret tydeligt, at hvis man er i tvivl om, hvorvidt man spiller for meget, så er der ingen tvivl, og indklagede opfordrer til, at man skal tage en pause og prøve Green Gaming, som er indklagedes test-værktøj til at forstå sit eget spilforbrug, spillemønstre osv. Green Gaming er ikke et spil eller en opfordring til gambling.

Green Gaming er ifølge indklagede en del af Mr. Greens DNA, og indklagede finder, at indklagede Indklagede er stolt over Green Gaming og bruger det aktivt som løftestang for ansvarligt spil og har været frontløber i snart 10 år, når det kommer til udvikling af disse værktøjer.

Om Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet er et adfærdsregulerende nævn nedsat efter initiativ fra spilleindustrien. Nævnets formål er at træffe afgørelser i sager, hvor der klages over markedsføring af spil i Danmark, og udtale kritik i sager, hvor spiludbydere markedsfører sig i strid med det adfærdskodeks om markedsføring, som spilleindustrien har vedtaget, og som en række spilvirksomheder har tiltrådt.

Nævnet består af en dommer som formand, 2 repræsentanter fra spilleindustrien samt 2 repræsentanter, som repræsenterer spil-brugerne. Der kan findes yderligere information om Nævnet og dets virksomhed på Nævnets hjemmeside www.spilreklamenaevnet.dk.

Spilreklamenævnets udtalelse

Sagen omhandler en klage over spiludbyderen Mr. Greens busreklamer for konceptet ”Green Gaming”.

Ved markedsføring kan forstås enhver handling, udeladelse, adfærd, fremstilling eller kommerciel kommunikation, foretaget af en erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne.

Det er klagers opfattelse, at reklamen for ”Green Gaming” er en opfordring til uansvarlig spiladfærd. Klager finder således, at der reelt er tale om markedsføring rettet mod personer, som er i tvivl om deres spilforbrug, ved at foreslå at prøve ”Green Gaming”, hvorved ”det er lige så sandsynligt at folk går ind på Mr. Green’s gamblingside som at de aktivt fremsøger den halvhjertede udelukkelsesside”.

Af Adfærdskodeksets pkt. 2 fremgår, at markedsføring af spil skal være socialt ansvarlig og have fokus på at beskytte børn, unge og sårbare målgrupper mod skade eller udnyttelse.

Af Adfærdskodeksets pkt. 8.3 fremgår, at markedsføringsmaterialer ikke må vise eller opmuntre til socialt uansvarlig spilleadfærd, der kan lede til finansiel, social eller emotionel skade.

I adfærdskodeksets pkt. 9-13 er der fastsat retningslinjer om ansvarligt spilbudskab. Af pkt. 12 fremgår det, at dette bl.a. kan omfatte:

”…

Mere oplysning om tiltag, som forebygger spilafhængighed enten i form af en reklame afmelding, der oplyser bedre eller i form af særskilte reklamer, som oplyser forbrugere om, hvilke muligheder man har for at begrænse sit spil, og hvorledes man søger hjælp.

…”

 

Spilreklamenævnet lægger i overensstemmelse med det af indklagede oplyste til grund, at indklagede anvender en del af sin markedsføring til annoncering for ”Green Gaming”.

Konceptet ”Green Gaming” har egen hjemmeside, https://greengaming.com/, og ifølge hjemmesiden er ”Green Gaming” ”En ansvarlig måde at spille på”, og det fremgår endvidere, at ”Green Gaming” er ”et værktøj til at hjælpe vores kunder med at forstå hvad ansvarligt spil handler om og redskaber der hjælper spillere med at kontrollere deres spil”.

Spilreklamenævnet finder, at reklamen efter sin ordlyd og sit indhold i øvrigt må forstås som en opfordring til at prøve ”Green Gaming”, hvis man er i tvivl om sit spilforbrug.

Uanset, at det selvsagt ikke kan udelukkes, at der kan være nogen, der som følge af den pågældende reklame går ind på en af de sider, hvor Mr. Green udbyder spil, finder Spilreklamenævnet henset til det ovenfor anførte, at der ikke er grundlag for at udtale kritik af den pågældende markedsføring.

På Spilreklamenævnets vegne

Jacob Scherfig, Formand for Spilreklamenævnet
Kaare Friis Petersen, Sekretariatsleder, Spilreklamenævnet